سیستم تحویل پیشرو

توجه کارشناسانه ی ما به حساسیتهای زمانی و ماهیتهای ویژه ی کالاها، اساس سیستم پیشرفته ی تحویل در سپیدبال است. تکنولوژی پیشرفته ی موبایل در شبکه ی گسترده ی تحویل، فاصله های زمانی معمول را پشت سر گذاشته است. کنترل لحظه به لحظه ی متصدیان تحویل با سیستم مکانیزه ی طراحی شده، کیفیت عملکرد آنها را دوچندان کرده است. تنوع موجود در گزینه های تحویل که متناسب با موقعیت و شرایط زمانی هر یک از مشتریان ایجاد شده نشان از سیستم مسوولیت پذیرانه ی سپیدبال دارد. استفاده از وسایل نقلیه ی متفاوت ماشینی – موتوری به تناسب نوع کالاها، اندازه و وزن آنها، کیفیت تحویل بی نقص را به مراتب افزایش داده است.

Track Waybill
logo