ارسال هفتگی ترافل "قارچ جادویی" به اروپا

ارسال هفتگی ترافل "قارچ جادویی" به اروپا

حمل و ارسال مواد غذایی ارگانیک، فوق العاده حساس و فاسد شدنی به دنیا از چالشهای بزرگ صنعت حمل و نقل جهانی است. این دسته از محمولات عمدتا گرانقیمت هستند و بازارهای هدف خاصی را در نظر دارند. ترافل یکی از این دسته محصولات است و با اینکه از خانواده قارچها به شمار می آید، خواص غذایی به مراتب بالاتری دارد. خیلی از گزارشهای جدید به استفاده از آن برای سلامت بیشتر بدن تاکید کرده اند.

از آنجا که بسیاری از هایپرمارکتها و رستورانهای گرانقیمت دنیا متقاضی ترافل هستند حمل ایمن اینگونه محمولات با حفظ تازگی و سلامت آنها، تنها با روش هوایی قابل دستیابی است. سپیدبال با اطمینان از حفظ تازگی این محصولات، آنها را بصورت هفتگی به اروپا ارسال می کند.