شکایت

می توانید به آسانی ناراحتیها و مواردی که باعث رنجش شما شده اند را با ما در میان بگذارید. در کمترین زمان ممکن موارد طرح شده را بررسی و پیگیری می کنیم. خوشحالیم خودتان را عضوی از سپیدبال می دانید و کمک می کنید کیفیت عملکردمان را بالاتر ببریم. ما برای هر مورد کد پیگیری در نظر می گیریم. موارد را برای بررسی به بخشهای مربوطه انتقال می دهیم

First Step

+

+

Second Step
کلیک بر روی ثبت شکایت به منزله پذیرفتن قوانین بخش شکایت از سمت شما میباشد
مقداری شکایت