شکایت

می توانید به آسانی ناراحتیها و مواردی که باعث رنجش شما شده اند را با ما در میان بگذارید. در کمترین زمان ممکن موارد طرح شده را بررسی و پیگیری می کنیم. خوشحالیم خودتان را عضوی از سپیدبال می دانید و کمک می کنید کیفیت عملکردمان را بالاتر ببریم. ما برای هر مورد کد پیگیری در نظر می گیریم. موارد را برای بررسی به بخشهای مربوطه انتقال می دهیم

First Step

+

+

Second Step

ساعت
:
      تاریخ
/
/


برای ثبت بارنامه ابتدا باید قوانین مطالعه گردد. کلیک نمایید
مقداری شکایت


پیگیری بارنامه
logo